Plugga till VFX-artist hos oss. 2,5 år lång Yrkeshögskoleutbildning.
Swedish School of VFX2023-10-12T10:01:06+02:00

Swedish School
of VFX

for Games and Film

for Games and Film

Note: All clips in this showreel are created by our VFX-students

VISUAL MAGIC PRESENTED IN PARTNERSHIP WITH

VISUAL MAGIC PRESENTERAS I SAMARBETE MED

DETTA KAN DU JOBBA MED EFTER AVSLUTAD UTBILDNING

SPEL

VFX blir allt viktigare i alla typer av digitala spel. Både för att bygga karaktärer och miljöer i själva spelet och för att skapa mellansekvenser och imponerande trailers.

FILM

I film blandar man ofta filmat material och 3D för att skapa scener och miljöer som annars skulle vara för dyra, farliga eller helt enkelt omöjliga att spela in

REKLAM

I takt med att kraven på reklam blir allt större används allt oftare avancerade visuella effekter för att skapa unika kampanjer som engagerar.

VISUAL-ISERING

VFX/realtidsgrafik används även inom bl.a. arkitektur och för att förklara samt sälja ny teknik. Ett område där VFX växer med rekordfart.

TV-SERIER

Streamingtjänster vet att VFX säljer och nyttjar därför bl.a. Virtual Production i sina produktioner. Även dokumentärfilmer använder VFX för att återskapa antika städer och dinosaurier.

FAQ - Vanliga frågor

Arbetsprov inför antagning 2023 (stängd)2023-08-10T11:41:48+02:00

Vi vill ge alla möjligheten att söka och har därför valt att inte gå på betyg i vår intagning. Vi behandlar dessutom alla ansökningar anonymt för att säkerställa att ålder, kön, etnisk härkomst osv. inte kommer att påverka urvalet. Det som istället bedöms är kunskaper och färdigheter – i kombination med ditt driv och din vilja att få gå denna utbildning. Vi kommer att se till helheten, det vill säga att om du är bra på att rita/måla för hand kan det kompensera för brist på erfarenhet i 3D-program – och tvärtom.

Alla som ansöker utbildningen behöver även komplettera med arbetsprov som visar praktisk färdighet. Totalt handlar det om tre arbetsprov á 40 poäng. 

 • Arbetsprov 1. En handritad blyertsteckning (+ ett ifyllt formulär).
 • Arbetsprov 2. En färgglad illustration eller animerad sekvens skapad med dator (+ ett ifyllt formulär).
 • Arbetsprov 3. Valfritt tidigare arbete (+ ett ifyllt formulär).

Den sammanlagda poängsumman (max 120 poäng) utgör sedan grunden för rangordning av de behöriga sökande. De sökande med högst poängtal antas och övriga placeras på reservlistan. Notera: Söktrycket är högt (2020 var det över 120 sökande till 20 platser) så arbetsproven är väldigt viktiga.

ARBETSPROV 1

Teknik: Handritad koncept/skiss, använd blyertspennor. Format: A4, inscannat eller avfotograferat. Bedömningsgrund: Kreativitet och teckningskunskap samt känsla för form och/eller anatomi samt visuellt berättande. Specifikation: Hur du jobbat och hur din erfarenhet har påverkat ditt arbete ska sedan beskrivas i ett formulär.

Du får gärna göra flera skisser och/eller visa hur du arbetat för att få fram den slutgiltiga bilden – men de ska då sammanfogas i en enda bild (endast ett arbetsprov 1 skickas in). Döp filen till ditt namn och vilket arbetsprov det gäller (typ: ”roy_batty_1B.jpg”).

Välj en av följande uppgifter:

 • Alternativ 1A: “Wizard brewing potions”/”Trollkarlen kokar brygder”. Motiv: En trollkarl som skapar funktionsdryck.
 • Alternativ 1B: “Self portrait – in balance”/”Självporträtt – i balans”. Motiv: Ett självporträtt där du balanserar på en boll.

OBS! Fyll även i formuläret för Arbetsprov 1: https://forms.gle/gNWqGU3ZGE6vNt6ZA

 

ARBETSPROV 2

Teknik: En bild eller ett filmklipp med starka färger som du skapat/modifierat med dator, ritplatta eller liknande. Du behöver inte göra allt från grunden utan kan nyttja assets och annat material. Inget krav på specifik programvara. Format: En bild på max 50 Mb eller ett filmklipp på max 30 sekunder (max 500 MB). Gärna med breakdowns (som visar hur du skapat ditt verk). Bedömningsgrund: Din känsla för form och färg, din kreativitet och hur du kan hantera vald programvara. Specifikation: Hur du jobbat ska sedan beskrivas i ett formulär. Du får gärna göra flera bidrag – men de ska då sammanfogas i en enda fil (endast ett arbetsprov 2 skickas in). Döp filen till ditt namn och vilket arbetsprov det gäller (typ: ”dorothy_gale_2A.xxx”).

Välj en av följande uppgifter:

 • Alternativ 2A: ”Misplaced monster trying to blend in”/“Felplacerat monster som försöker smälta in”.
  Motiv: En färgstark skildring av ett monster som hamnat lite fel men gör sitt bästa (?) för att passa in i miljön.
 • Alternativ 2B: ”Visual Magic”/“Visuell magi”. Motiv: Någon som använder magi för att skapa något färgsprakande.

OBS! Glöm inte att fylla i formuläret för Arbetsprov 2: https://forms.gle/hmFbH5278UZNhnNHA

 

ARBETSPROV 3

Här ska du skicka in något du gjort tidigare (eller för denna ansökan). Motiv: Valfritt men helst kopplat till utbildningen på något sätt. Format: En bild (kan vara ett kollage med flera motiv) på max 50 Mb eller ett filmklipp på max 2 minuter och max 500 Mb. Endast ett arbetsprov 3 skickas in (men det kan vara ett bildkollage eller en showreel). Bedömningsgrund: Hur ditt inskickade arbete visar på färdigheter som kan vidareutvecklas i vår utbildning, d.v.s. din potential. Specifikation: Hur du tänkt och jobbat ska sedan beskrivas i ett formulär.

Döp mappen/filen till ditt namn och vilket arbetsprov det gäller (typ: ”kuro_hebi_3.xxx”).
Länk till portfolio eller liknande godkänns EJ, vi måste få in en fil som vi kan lagra och bedöma utan internet-uppkoppling.

OBS! Se till att även fylla i formuläret för Arbetsprov 3: https://forms.gle/bHPHArGoqxeXDMWB9

 

Inlämning

Skicka in de tre arbetsproven i god tid innan deadline (den 19 juni) – så hinner vi reagera om någon fil har blivit korrupt eller har andra problem.
Är filen >10 MB rekommenderar vi att du använder en webbtjänst som kan skicka stora filer, exempelvis https://sprend.com/sv/ eller https://www.transfernow.net/sv/

Skicka dina arbetsprov till arbetsprov@visualmagic.se
Märk mailen (subject) med ”VFX23 ARBETSPROV ”, numret på arbetsprovet och ditt namn.

OBS! Din förmåga att följa ovanstående anvisningar (inkl. att döpa filer rätt, hålla dig inom filstorleksgränser, etc.) kommer också att bedömas – så dubbelkolla innan du skickar in!

 

Har du frågor så tveka inte att kontakta mig på: magnus@visualmagic.se eller 076-7613116
Lycka till!

Assignments for admission 2023 (closed)2023-08-10T11:42:05+02:00

We want to give everyone the opportunity to apply and have therefore chosen not to base our admission on grades. We also make sure to process all applications anonymously to ensure that age, gender, ethnicity, etc. will not affect the selection. What is assessed is knowledge and skills – in combination with your commitment to attend this education. We will look at the whole, that is, if you are good at drawing/painting by hand, it can compensate for the lack of experience in 3D programs – and vice versa.

Thus, everyone who applies for the education needs to send in assignments that show practical skills. This year there are three assignments worth up to 40 points each, for a maximum total of 120 points.

 • Assignment 1. A hand-drawn pencil drawing (+ a completed form), see specification below.
 • Assignment 2. A colorful illustration or animated sequence created with a computer (+ a completed form), see specification below.
 • Assignment 3. Sample of previous work (+ a completed form), see specification below.

The total score (maximum 120 points) then forms the basis for ranking the eligible applicants. The applicants with the highest score are accepted and the others are placed on the reserve list. Note: The application pressure is high (in 2020, 2021 and 2022 there were way over 100 applicants) so the work tests are very important.

ASSIGNMENT 1

Technique: Hand-drawn concept / sketch, use pencils. Format: A4, scanned or photographed. Assessment basis: Creativity and drawing knowledge as well as a sense of form and / or anatomy as well as visual narration. Specification: How you worked and how your experience has affected your work must then be described in a form, linked below.

You are welcome to make several sketches and/or show how you worked to get the final picture – but if so they must still be combined into a single picture (only one assignment 1 is to be sent in). Name the file with your name and which assignment it is (e.g. ”roy_batty_1B.jpg”).

Select one of the following tasks:

 • Alternative 1A: “Wizard brewing potions”. Motive: A magician cooking up energy drinks (or similar).
 • Alternative 1B: “Self portrait – in balance”. Motive: A self-portrait where you balance on a ball.

NOTE! Also fill in the form for Assignment 1, link: https://forms.gle/gNWqGU3ZGE6vNt6ZA

 

ASSIGNMENT 2

Technique: An image or movie clip with strong colors that you have created/modified with a computer, drawing tablet or similar. You do not have to do everything from scratch but can use assets and other materials. No requirement for specific software. Format: An image of max. 50 Mb or a movie clip of max. 30 seconds (max. 500 MB). Preferably with breakdowns (which show how you created your work). Basis of assessment: Your sense of form and color, your creativity and how you can handle selected software. Specification: How you worked must then be described in a form, linked below.

You are welcome to make several images or movie clips – but if so they must still be merged into a single file (only one assignment 2 is to be submitted). Name the file with your name and which assignment it is (e.g. ”dorothy_gale_2A.xxx”).

Select one of the following tasks:

 • Alternative 2A: ”Misplaced monster trying to blend in”. Motive: A colorful depiction of a monster doing its best (?) to fit in with the environment.
 • Alternative 2B: ”Visual Magic”. Motive: Someone who uses magic to create something really colorful.

NOTE! Also fill in the form for Assignment 2, link: https://forms.gle/hmFbH5278UZNhnNHA

 

ASSIGNMENT 3

Here you submit something you have done before (or especially for this application). Motive: Optional but preferably linked to the education in some way. Format: An image (can be a collage with several motifs), max 50 Mb in size or a film clip no more than 2 minutes long and max 500 Mb. Only one work sample 3 should be submitted (but it can be a picture collage or a show reel). Assessment basis: How your submitted work shows skills that can be further developed in our education, i.e. your potential. Specification: How you thought and worked must then be described in a form, linked below.

Name the file with your name and which assignment it is (e.g. ”kuro_hebi_3.xxx”).
Link to portfolio or similar is NOT approved, we must get a file that we can store and assess anonymously without an internet connection.

NOTE! Also fill in the form for Assignment 3, link: https://forms.gle/bHPHArGoqxeXDMWB9

 

Submission

Submit the three work samples well in advance of the deadline (June 19) – so we have time to react if any file has become corrupt or has other problems.
If the file is >10 MB, we recommend that you use a web service that can send large files, for example https://sprend.com/ eller https://www.transfernow.net/

Send all three assignments to arbetsprov@visualmagic.se
Mark the email (subject) with ”VFX23 ARBETSPROV ”, the number of the assignment in question and your name.

NOTE! Your ability to follow the above instructions (incl. follow our file naming conventions, stay within file size limits, etc.) will also be assessed – so please double check before submitting…

If you have any questions, do not hesitate to contact me at: magnus@visualmagic.se or 076-7613116
Good luck!

English or Swedish?2021-11-21T23:35:21+01:00

Most of the lectures/classes are held in English – both to help our non Swedish students and because of English being the chosen corporate language of the industry (thus our guest lecturers tend to prefer to teach in that language). Also, most VFX-software are in English anyway.
Individual help is provided in both English and Swedish.

De flesta föreläsningarna/lektionerna hålls på engelska – både för att hjälpa våra icke-svenska studenter och för att engelska är det valda koncernspråket i branschen (därför brukar även våra gästföreläsare föredra att undervisa på det språket). Dessutom är de flesta VFX-programvara på engelska.
Individuell hjälp ges på både engelska och svenska.

Varför finns ni inte med på Antagning.se2021-04-14T21:48:37+02:00

Antagning.se har enbart program och kurser för Universitet och Högskolor. Vi är en Yrkeshögskoleutbildning. Läs mer om Yrkeshögskolan <<här!>>

Terminer / Hur söker jag CSN?2023-02-01T16:01:56+01:00

Utbildningen berättigar till studiemedel – men du måste själv ansöka om detta hos Centrala studiestödsnämnden: https://www.csn.se/
Nedan finner du lite uppgifter som kan vara bra att veta i din kontakt med CSN:

Utbildningens officiella namn
VFX-artist: 3D-visualisering och digital compositing

Anordnare
Vuxenutbildningen, Skellefteå kommun

Studietiden och omfattningen motsvarar: studier på heltid, 100% i 101 veckor

VFX20
———————————————————————
Slutförd.

VFX21
———————————————————————

Terminer år 1 (ht21-vt22)
2021-08-23 – 2022-01-07
2022-01-10 – 2022-05-27

Terminer år 2 (ht22-vt23)
2022-08-29 – 2023-01-13 (v35 – v02)
2023-01-13 – 2023-06-02 (v03 – v22)

Termin år 3 (ht23) praktik, Lärande i arbete, LIA
2023-08-14 – 2023-12-29

Slutdatum
2023-12-29

VFX22
———————————————————————

Terminer år 1 (ht22-vt23)
2022-08-29 – 2023-01-13 (v35 – v02)
2023-01-13 – 2023-06-02 (v03 – v22)

Terminer år 2 (ht23-vt24)
2023-08-28 – 2024-01-12
2024-01-15 – 2024-05-31

Termin år 3 (ht24) praktik, Lärande i arbete, LIA
2024-08-26 – 2025-01-10

Slutdatum
2025-01-10

VFX23
———————————————————————

Terminer år 1 (ht23-vt24)
2023-08-28 – 2024-01-12 (v35 – v02)
2024-01-15 – 2024-05-31 (v03 – v22)

Terminer år 2 (ht24-vt25)
2024-08-26 – 2025-01-10
2025-01-13 – 2025-05-30

Termin år 3 (ht25) praktik, Lärande i arbete, LIA
2025-08-25 – 2026-01-09

Slutdatum
2026-01-09

Vad innebär bostadsgaranti?2021-04-19T18:47:53+02:00

Tack vare kommunala bostadsföretaget Skebo kan vi garantera boende till alla som vill studera hos oss! Bostadsgarantin innebär att du som studerande får förtur till en hyreslägenhet – du slipper alltså oroa dig vad gäller boende! Läs mer >>här<<

Vad heter utbildningen – Visual Magic eller VFX-artist?2023-09-13T14:27:47+02:00

Bra fråga 🙂

Kärt barn har många namn. Officiellt (inkl. på ansökningen) heter utbildningen: VFX-artist: 3D-visualisering och digital compositing

Vi använder dock oftast istället namnet: Visual Magic – VFX-artist för spel och film (alternativt, på engelska: Visual Magic – VFX-artist for Games and Film).

När var sista ansökningsdatum inför HT 2023?2023-08-10T11:43:15+02:00

Du kunde ansöka fram till den 15:e maj 2023.

Därefter fanns chans till kompletteringar (betyg och inlämningsuppgifter) fram till den 19 juni 2023. Antagningsbesked under slutet juni (före midsommar) med möjlighet att boka upp en lägenhet. Ut­bild­nings­start 21 augusti 2023.

Ef­ter att du re­gi­stre­rat dig on­li­ne får du ett e-post­med­de­lan­de med dina in­logg­nings­upp­gif­ter och du kan följa din ansökan och få ak­tu­ell in­for­ma­tion via ditt konto.
Du får även (lite senare) info om årets arbetsprov och om hur du ska skicka in dem.

Läs mer och ansök här!

Måste man kunna VFX för att söka?2021-04-13T20:09:41+02:00

Det är givetvis en fördel om du har testat skapa saker i 3D – men inget krav. Att du är estetiskt lagd (har en känsla för färg och form) är viktigare. Vi kommer att se till helheten, det vill säga att om du är bra på att rita/måla för hand kan det kompensera för brist på erfarenhet i 3D-program – och tvärtom.

Vi kommer att skicka ut ett antagningsprov till alla sökande där de får visa vad de kan.

Måste jag ha läst Engelska 6 i gymnasiet?2021-04-13T20:08:52+02:00

Vi kräver Engelska 6 eller motsvarande kunskaper. Detta främst för att de studerande ska kunna hänga med vid föreläsningar från internationella artister.

Det går jättebra att söka även om du inte har läst Engelska 6 (eller bara saknar slutbetyg)!

För att vi ska få koll på din engelska (utan ett betyg) ska du då istället bifoga en kortare text (ca en halv A4) där du, med egna ord på engelska, berättar om varför du vill gå utbildningen. Texten behöver inte vara perfekt, det räcker om vi ser att du har hyfsad koll 🙂

Var ligger utbildningen?2021-04-13T20:11:03+02:00

Utbildningen ligger i Skellefteå – mitt i norra Europas snabbast växande spelkluster (Arctic Game Lab).

Visual Magic: VFX-artist för film och spel har, tillsammans med fem andra spelnära utbildningar, egna våningsplan i två av Skellefteå Campus byggnader (alldeles intill huset där spelföretagen sitter). Där har vi även skapat en kreativ miljö och jobbar mycket för sammanhållning och samarbete utbildningarna emellan. Totalt är det ca: 400 studenter inom spel/grafik på Campus Skellefteå!

Mer info om studieort och annat hittar du på:
https://skelleftea.se/yrkeshogskolan/vfx-artist-3d-visualisering-och-digital-compositing
http://www.campus.skelleftea.se

Här finns även ett infoblad:
https://www.skelleftea.se/Frist%C3%A5ende%20webbplatser/Yrkesh%C3%B6gskolan/bifogat/Infoblad%20YH_VFX-artist%202021.pdf

Vilken programvara kommer vi att använda?2022-02-18T12:40:39+01:00

Utbildningen kommer att följa de behov som finns i branschen för att ni ska komma mycket väl förberedda till praktik och jobb. Vi kommer bland annat att utbilda i Maya, Blender, Nuke, Houdini, Z-brush och Ftrack samt Unreal Engine.

Kostnad för dator, programvara, etc. under studietiden?2023-02-01T15:59:57+01:00

Alla studerande får kostnadsfritt låna varsin kraftfull stationär dator under studietiden – och får dessutom en egen ”arbetsplats” i våra nyrenoverade lokaler.

Vi har ej krav på inköp av studentlitteratur – så studiemedlen kan istället användas för att skapa en bättre studiemiljö (extra bildskärm, ritplatta, bekväm kontorsstol eller liknande) och för att prenumerera på de licenser som inte ingår i skolans utbud.

Skolan ordnar kostnadsfritt Maya, Houdini, Nuke, Ftrack, Substance Painter/Designer, Unreal, Motion Builder, Marvelous Designer, etc. – men de studerande förväntas själv bekosta studentlicenser (för totalt ca 250:-/månad) i form av Maxxon One (Zbrush/Cinema4D/Redshift) och Photoshop.

Är detta den enda VFX-utbildningen i Sverige?2023-02-01T15:57:46+01:00

Det finns i dagsläget totalt fyra universitets- och högskoleutbildningar i Sverige som har liknande kursplan.

Utöver Visual Magic: VFX-artist finns även:

Nyheter & Info

Borderless Game Academy

A project financed by Interreg Aurora Visual Magic Education AB is now, together with Novia University of Applied Science, a proud part of the two-year Interreg Aurora project Borderless Game [...]

Hiring: Houdini Instructor

We're Hiring! Role: Houdini Instructor Duration: 4-week initial contract with potential for future employment Program: VFX-artist for games and film - a SideFX certified higher vocational education aimed at creating [...]

Film clips on Youtube

Watch some of the film clips made by our students on our YouTube channel (and don't forget to click Subscribe): https://www.youtube.com/@visualmagiceducation [...]

Bachelor of Applied Science: VFX?

Emma Westerlund och Håkan Omars från Novia University of Applied Science besöker vår skola för att berätta om hur man kan få sina kunskaper validerade och [...]

Lektion: Goodbye Kansas Studios

Denys Holovyanko (Goodbye Kansas Studios) håller lektioner för Visual Magic, årskurs 2 - och Anders Singstedt letar talanger...

Lektion: Edisen

Oscar Rosenberg (Edisen) håller lektioner i Digital Compositing (Nuke). – "Det var ett stort nöje att få träffa alla ambitiösa studenter i både årskurs ett och [...]

Lektion: Yarrid Henrard

Några bilder från när Yarrid Henrard (Avalanche/Cloud Imperium Games) håller lektioner i karaktärsdesign och Zbrush.

Lektion: Important Looking Pirates

Några bilder från när Martin Ögren och Elin Lavén från Important Looking Pirates håller väldigt uppskattade lektioner (shading/lighting). Elin och Sofia Alina [...]

Föreläsning: Ted Kjellsson

Visual Magics första VFX-klass, VFX21, fick finbesök! Filmregissören Ted Kjellsson höll i lektioner kring Preproduktion (Previs) och visade klipp från sina produktioner, inkl. hemligheter från den [...]

Studentcase: Blandade klipp

Visual Magics första VFX-klass, VFX20, har gjort en hel del skarpa projekt på uppdrag av externa beställare. I denna video visas korta klipp från några [...]

Sommaravslutning: VFX20

Visual Magics första årgång, VFX20, tar sommarlov! Efter ett intensivt första år firar vi sommarens intåg med våra lärare och studerande. 28 personer i 28 °C, coincidence? I Think Not! [...]

Lär känna våra studenter: Deniz – VFX20

I Visual Magics första årgång, VFX20, hittar vi Deniz. Varför vill du jobba som VFX-artist? Jag har alltid älskat effekter i filmer och därför velat jobba med det. Jag har [...]

Studentcase: Motion Capture x kampsport

Skellefteå Budokan och Visual Magic samarbetar för att visualisera kampsport i 3D. Under andra terminen för Visual Magics utbildning till VFX-artist, låg fokus på Motion Capture [...]

Studentcase: Musikvideo till FSOL

Redan under sin första termin fick Visual Magics första VFX-klass, VFX20, göra en kommersiell musikvideo till Future Sound of London - FSOL. Detta möjliggjordes, och [...]

En utbildning med passion & engagemang

Vi som står bakom utbildningen drivs av en passion för det vi gör och har ambitionen att, tillsammans med företag och våra studenter, lyfta ribban ordentligt. Vi vill skapa en [...]

Garanterat boende till studenter

Det kommunala bostadsföretaget Skebo garanterar boende för alla som studerar hos oss! Bostadsgarantin innebär att du som studerande får förtur till en hyreslägenhet - du slipper alltså oroa dig vad [...]

En ny utbildning – med nytt tänk

Visual Magic är betydligt mer än bara en VFX-utbildning. Vi erbjuder branschdesignad studionära färdighetsträning. Hos oss får du spendera dagarna med världsledande artister och lära dig yrket i projektform, inte [...]

En studietid med en rik fritid

Vi är måna om ditt välmående, din hälsa och att du får en bra studietid, därför erbjuds bland annat kostnadsfria träningsmöjligheter. Via studentföreningen erbjuds även en mängd aktiviteter - allt [...]

En försmak av arbetslivet

All undervisning sker i väldigt nära samarbete med spel- och filmbranschen. Våra lärare och föreläsare är yrkesverksamma och kan därför undervisa i de programvaror och arbetssätt som branschen använder. Vi [...]

Rätt utbildning för dig?

Denna VFX-utbildning är skräddarsydd för dig som redan har en bra känsla för färg och form och ett brinnande intresse av att få jobba med digitala, visuella specialeffekter (VFX) inom [...]

En del av något större

När du börjar på Visual Magic blir du samtidigt en del i något större, en community av likasinnade VFX-artister över hela världen. Under studietiden och våra studiebesök kommer du att [...]